Τόμος Β - 1948  
 
συγγραφέαςτίτλοςγλώσσα 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ζώρας Γ. Θ.  Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ελληνικά περισσότερα PDF
Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού Ελληνικά περισσότερα PDF
Σπανάκης Στ. Κανονισμός της φρουράς του 'Βασιλείου της Κρήτης'  Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Επιγραφή ιερού εκ Κνωσού Ελληνικά περισσότερα PDF
Φανουράκης Ευμ.  Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω Μουσείω Ηρακλείου (Συνέχεια εκ της σελ. 504 του Α΄ τόμου, μέρος 1ο) Ελληνικά περισσότερα PDF
Σήφακας Γ. Α.  Το χρυσόβουλλον Αλεξίου Β΄ Κομνηνού και τα δώδεκα αρχοντόπουλα (1182 μ. Χ.) Ελληνικά περισσότερα PDF
Μέρτζιος Κ. Δ. Νέαι ειδήσεις περί Κρητών εκ των αρχείων της Βενετίας. Β΄ Μανούσος Θεοτοκόπουλος Ελληνικά περισσότερα PDF
Σταυρινίδης Ν. Ανέκδοτα έγγραφα της Τουρκοκρατίας εν Κρήτη. Πέντε έγγραφα των πρώτων μετά την άλωσιν του Χάνδακος χρόνων Ελληνικά περισσότερα PDF
Αλεξάκης Ι. Σ.  Ο Τσούλης και το τραγούδι του Ελληνικά περισσότερα PDF
Σήφακας Γ. Α.  Επί του ετύμου του τοπωνυμίου Χανιά Ελληνικά περισσότερα PDF
Καψωμένος Σ. Γ Το τοπωνύμιο Χανιά Ελληνικά περισσότερα PDF
Ξύδης Α. Γ.  Ο Θεοτοκόπουλος στην αυλή του Φιλίππου Β΄ Ελληνικά περισσότερα PDF
Δρανδάκης Ν. Β.  Αποδεικτικά παρακαταθήκης ιερών σκευών και αμφίων του 1841 Ελληνικά περισσότερα PDF
Ζώρας Γ. Θ.  Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος. 2. Λόγοι διδακτικοί Ελληνικά περισσότερα PDF
Σπανάκης Στ. Έκθεση για τη στρατιωτική κατάσταση της Κρήτης (1589) Ελληνικά περισσότερα PDF
Τωμαδάκης Ν. Ιωάννης Κορνάρος Κρης ζωγράφος (1745-1796;) Ελληνικά περισσότερα PDF
Ξυγγόπουλος Α.  Δύο βυζαντινοί στεατίται του Μουσείου Ηρακλείου Ελληνικά περισσότερα PDF
Μέρτζιος Κ. Δ. Νέαι ειδήσεις περί Κρητών εκ των αρχείων της Βενετίας. Γ΄ Φιλόθεος Σκούφος Ελληνικά περισσότερα PDF
Μέρτζιος Κ. Δ. Νέαι ειδήσεις περί Κρητών εκ των αρχείων της Βενετίας. Δ΄ Γεράσιμος Βλάχος Ελληνικά περισσότερα PDF
Φανουράκης Ευμ.  Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω Μουσείω Ηρακλείου (μέρος 2ο) Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Άμφοδον κρητικόν Ελληνικά περισσότερα PDF
Σταυρινίδης Ν. Ανέκδοτα έγγραφα της Τουρκοκρατίας εν Κρήτη των ετών 1684-1686 Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Συμβολή εις το τοπωνυμικόν, την τοπογραφίαν και την ιστορίαν των πόλεων και φρουρίων της Κρήτης. Γ΄ Πόλεις της β. ακτής μεταξύ Δρεπάνου και Δίου Άκρου Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Η 'Κρητική Πολιτεία' του Αριστοτέλους Ελληνικά περισσότερα PDF
Ζώρας Γ. Θ.  Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος. 3. Ρίμα παρηγορητική Ελληνικά περισσότερα PDF
Γριτσόπουλος Τ. Αθ. Πέτρος και Μιχαήλ οι Πεδιώται. Δύο Κρήτες τοιχογράφοι εν Πελοποννήσω κατά τας αρχάς του ΙΗ΄ αιώνος Ελληνικά περισσότερα PDF
Φανουράκης Ευμ.  Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας αποκείμενα εν τω Μουσείω Ηρακλείου (μέρος 3ο) Ελληνικά περισσότερα PDF
Χατζηδάκης Μ. Συμπληρωματικά στον Εμμανουήλ Τζάνε Ελληνικά περισσότερα PDF
Τωμαδάκης Ν. Εικόνες Εμ. Τζάνε εν Κερκύρα Ελληνικά περισσότερα PDF
Σπανάκης Στ. Ένα έγγραφο της βενετικής γερουσίας για την άμυνα του 'Βασιλείου της Κρήτης' (26 Αυγούστου 1589) Ελληνικά περισσότερα PDF
Dawkins R. M Κρητική Αποκάλυψις της Παναγίας Ελληνικά περισσότερα PDF
Cossio de Jiménez N.  Ο Θεοτοκόπουλος και ο Don Juan de Austria Ελληνικά περισσότερα PDF
Ζευγαδάκης Ν. Ε.  Δύο πατριαρχικά σιγίλλια ρυθμιστικά των σχέσεων των Σιναϊτών και της μητροπόλεως Κρήτης. 1. Το σιγίλλιον Σωφρονίου του Β΄ (1777) Ελληνικά περισσότερα PDF
Παπαμιχαλάκης Ν. 2. Το σιγίλλιον Θεοδοσίου του Β΄ (1769) Ελληνικά περισσότερα PDF
Ξανθουδίδης † Στ.  Αρχαιολογικά σημειώματα Στεφάνου Ξανθουδίδου Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Κρητικά Παλαιογραφικά. 1. Ο κώδιξ του Φραγκίσκου Barocci Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Κρητικά Παλαιογραφικά. 2. Δύο Κρήτες κωδικογράφοι κατά τους προ της αλώσεως της Κων/πόλεως χρόνους. Ιωάννης Συμεωνάκης και Πέτρος Λαμπάρδος Ελληνικά περισσότερα PDF
Σταυρινίδης Ν. Ανδρέας Μηλιώτης πρώτος 'γραμματικός της Πόρτας' εν Κρήτη Ελληνικά περισσότερα PDF
Ψαλιδάκης Ευγ. Ανέκδοτον μαρτύριον των εν Κρήτη Αγίων Δέκα μαρτύρων Ελληνικά περισσότερα PDF
ΣΥΜΜΙΚΤΑ
Παρλαμάς Μ. Γ.  Ο τόπος της εν Κρήτη διαμονής Ιωσήφ του Βρυεννίου Ελληνικά περισσότερα PDF
Παρλαμάς Μ. Γ.  Συμπλήρωσις εις το Ημερολόγιον Κ. Κοζύρη Ελληνικά περισσότερα PDF
Peruzzi E. Σχετικά με ορισμένες ατελείς ομάδες από την Αγία Τριάδα Γαλλικά περισσότερα PDF
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
Λαούρδας Β. Axel W. Persson, The Religion of Greece in Prehistoric Times ("Sather Classical Lectures" XVII), University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1942 Ελληνικά περισσότερα PDF
Κουκουλές Φ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Ο Ιωσήφ Βρυέννιος και η Κρήτη κατά το 1400. Μελέτη φιλολογική και ιστορική. Εν Αθήναις 1947, 8ον σελ. 146 Ελληνικά περισσότερα PDF
Λαούρδας Β. Mylonas G., Athens and Minoan Crete (Athenian Studies Presented to William Scott Ferguson). Harvard Studies in Classical Philology, suppl.vol. 1, Cambridge 1940 Ελληνικά περισσότερα PDF
Παρλαμάς Μ. Γ.  Ιωάννου Β. Παπαδοπούλου (καθηγητού του Πανεπιστημίου): Η Κρήτη υπό τους Σαρακηνούς, Athen. Verlag der Byzantinisch-Neugriechischen 1948 Ελληνικά περισσότερα PDF
ΧΡΟΝΙΚΑ
Καλοκύρης Κ. Δ.  Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψις: παλαιοχριστιανική βασιλική εν Πανόρμω Μυλοποτάμου Κρήτης Ελληνικά περισσότερα PDF
Πλάτων Ν. Η αρχαιολογική κίνησις εν Κρήτη κατά το 1948 Ελληνικά περισσότερα PDF
  
 
 
  συντελεστές
© E.K.I.M. & Οικογένεια Καλοκαιρινού